معرفي دفتر نظارت، هيات علمي و گسترش آموزش عالی دانشگاه شمال :

دانشگاه غير انتفاعي ـ غير دولتي شمال دانشگاهی است که برای ايفای نقش و مسئوليت خود به رشد و تعالی، ارتقای علمی و پژوهشی، زايندگی علمی، توليد دانش و فناوری و احترام به حقوق مالکيت معنوی در سطح جهانی و در راستای سياستهای کلان کشور اهتمام دارد. دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه بر اساس فرمهاي ارزيابي تدريس از طريق نظرخواهي از دانشجويان به منظور بهبود فرآيند تضمين كيفيت دانشگاه ها صورت مي گيرد. ارزشيابي نحوه تدريس اعضا هيات علمي، كه در برگيرنده اطلاعاتي در خصوص چگونگي روشهاي تدريس اعضاي هيأُت علمي، تشويق دانشجويان و کمک به بهبود روش تدريس و جمع بندي نقطه نظرات و پيشنهادات دانشجويان براي ارتقاء کيفيت دانشگاه مي باشد. از طرفي با عنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي شود و هيات علمي به عنوان يكي از عوامل اصلي آموزش عالي است. كيفيت آموزش و اعتبار هر دانشگاه به شدت تحت تاثير اين عامل قرار دارد. بنابراين، دانشگاه شمال از همان آغاز براي جذب و تكميل هيات علمي مورد نياز در رشته هاي مختلف تلاشهاي پيگيري نموده است. درحال حاضر نيز براي رسيدن به معيارهاي مناسب به تلاشهاي خود ادامه مي دهد و حوزه معاونت آموزشي از ابتداي سال 1390 اقدام به تاسيس دفتر امور هيات علمي نموده است . اين دفتر بر آن است بااستفاده از نيرويهاي متخصص كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاي هيات علمي را ساماندهي نموده و در راه پر كردن خلاء هاي موجود گام بردارد و در اين راه نيازمند همدلي و همكاري كليه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه مي باشد.

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه شمال از سال 1382 با حضور مدير فعاليت خود را آغاز نموده است. همگام با توسعه اين دفتر فعاليتهاي خود را گسترده ‌تر ساخته و ازسال 1390 با اضافه شدن واحد امور هيأت علمي به دفتر نظارت، سنجش و امور هيأت علمي تغيير نام يافت.
 


کارشناسان دفتر نظارت، هيات علمي و گسترش آموزش عالی دانشگاه شمال:

      نام و نام خانوادگي:  سید رضا فاطمی //  مسئول گسترش آموزش عالي و حذب هيات علمي

      نام و نام خانوادگي: رضا روحی //  كارشناس دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو
 


شرح وظايف:
   
  -
اصلاح و بهبود فرآيندهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
      - تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه
      -
تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز
      - تشكيل پرونده سوابق علمي - آموزشي - پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
      - تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي
      - اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي
      - پيگيري پرونده هاي ارسالي به وزارت علوم
      - پيگيري و انجام روند جذب اساتيد متقاضي حق التدريس
      - اخذ گزينش صلاحيت عمومي براي متقاضيان حق التدريس
      - تشكيل پرونده مجزا براي اساتيد حق التدريس
      - تشكيل پرونده و انجام روند اخذ رشته هاي جديد براي دانشگاه از دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم
      - تشكيل پرونده و انجام فرآيند ترفيع سالانه و ارتقاء اعضاي هيات علمي
      - كنترل مستمر و روزانه اطلاعات دانشگاه در پورتال دفتر نظارت و مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم
      پيگيري و انجام روند جذب اعضاي هيات علمي جديد از طريق فراخوان مركز جذب وزارت علوم
      - اخذ صلاحيت عمومي
اعضاي هيات علمي از مركز گزينش استاد وزارت علوم
      -
تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده و ارائه آن به صورت گزارش در شوراي نظارت و ارزيابي و اخذ تصميم
     
- تهيه فرمهاي مربوط به نظر خواهي از دانشجويان نسبت به اساتيد و توزيع آن با هماهنگي پرسنل آموزشي
 -      تهيه فرم
نظر خواهي(از نحوه تدريس عضو هيات علمي ) از همکاران گروه در ارتباط با کيفيت تدريـس
        عضو هيات علمي در راستاي ارتقا اعضا هيات علمي در
ابعاد مورد نظر  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     صفحه اصلي
      دانشگاه شمال
      فرم های مربوطه
      آیین نامه های مربوطه
       سامانه خدمات آموزشي
        اداره كل امور آمــوزشی
       اداره تحصيلات تكميلي
        دفتر نظارت،هيات علمي
      و گسترش آموزش عالی