دايره امتحانات و ارتباط با خـانواده اداره پذيرش، ثبت‌نام و نظام وظیفه

  دفتــــر و دبـــيرخانه اداره آموزش

  مجموعه فرم هاي آموزشي

 دایره کارشناسان گروه هاي آموزشي

اداره دانـــش‌آموخــــتگان
 
 
 اداره كل امور آموزشي دانشگاه شمال
   


  نام و نام خانوادگي: مرتضي عباس قرباني

  سمت: مدیر اداره آموزش
  رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - قدرت
  محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
  مقطع تحصیلی: دکتری
 


   ن
ام و نام خانوادگي: مرتضی رستمی
  سمت: معاون مدیر کل آموزش
  رشته و گرایش تحصیلی:  مدیریت آموزشی
  محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
    صفحه اصلي
    دانشگاه شمال
      سامانه خدمات آموزشي
        اداره كل امور آمــوزشی
      اداره تحصيلات تكميلي
      دفتر نظارت، هيات علمي
     و گسترش آموزش عالی