اطلاعيه مشترک معاونت اداري مالي و معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي راجع به شهريه دانشجويان
 


احتراما به اطلاع کليه دانشجويان گرامي دانشگاه شمال در خصوص ميزان شهريه و تغييرات حاصله در آن مي رساند:
 

اولا: مبلغ شهريه دانشجويان جديد الورود و دانشجويان شاغل به تحصيل براي سال تحصيلي96-1395 برابر صورتجلسه شماره 54/353 مورخ 5/12/1394 که از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين اختيار را به هيات امناي دانشگاه محول نموده است.

ثانيا: برابر آيين نامه جديد نحوه دريافت شهريه مصوب 31/3/1394 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ماده 14مقرر شد شهريه دانشجويان که سنوات مجاز تحصيلي آنان اتمام يافت که جدول سنوات در ذيل اين بند آمده است، ميزان شهريه دانشجويان مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه و اجرا مي گردد.

 

ورودی

مقطع

سنوات مجاز

902 و ماقبل

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

6 نیم سال

کارشناسی پیوسته

12 نیم سال

911 تا 922

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

5 نیم سال

کارشناسی پیوسته

10 نیم سال

931 به بعد

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

4 نیم سال

کارشناسی پیوسته

8 نیم سال

 
ضمنا دانشجوياني که علاقه مند به بهره مندي از امتيازات آيين نامه جديد 93 از جمله رفع اثر نمره مردودي از کارانه و يا اخذ دو درس معرفي به استاد مي باشند از لحاظ ديگر موارد از جمله کاهش سنوات ملزم به رعايت خواهند بود.

در صورت هرگونه ابهام به اداره مالي يا اداره آموزش مراجعه فرماييد.
 

 جدول شهریه ثابت و متغیر مقاطع مختلف ورودی 1395 دانشگاه شمال    


   تاریخ درج خبر:  1395/06/06